قهرمان درون ، مرکز تخصصی روانشناسی شخصیت زنان و مردان با بهره گیری از جدیدترن تست ها و متد روانشناسی

درباره قهرمان درون
دراین مجموعه قصد داریم، تا اطلاعاتی را که در مورد خودشناسی و پیدا کردن مسیر و روشن کردن هرچه بیشتر آن در زندگی کمکمان میکند، را بقدر استطاعت و تا حدی که آگاهی مان یاری مان میکند، با هم سهیم شویم، تا با همراهی شما و داشتن نظرات شما هر چه بیشتر این آگاهی را برای خودمان و دیگران توسعه دهیم، و به این روش به رشد و تعالی مان نزدیک شویم، و در این مسیر گام برداشته و حرکت کنیم.