جدیدترین مطالب بروز شده:

عدالت . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۹)

پذیرش و آگاهی در جایگاه حقیقی خود در هرم امنیت و توانایی برقراری هرگونه ارتباط بدون اصطکاک با متولی امنیت و همچنین سایر اجزای بالاتر و پایین تر هرم امنیت با توجه به آگاهی به سلسله مراتب موجود در هرم و به رسمیت شناختن سایر تعاملات و جایگاهها

عبادت همه خلایق در هر لحظه . . .

حکایت زندگی همه ما . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۵)

هیچ درکی از اندازه و مقدار و حد و حدود و میزان نداشته و به همین دلیل حتی برای موضوعات کیفی و غیر قابل اندازه گیری همچون عشق و محبت تا بینهایت جهان هستی اعلام نیاز و احساس نیاز و توقع برآورده شدن نیازهایش را دارد.

باز کردن درهای وجودمان . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۴)

مطلقا بی عمل است و حتی در اموری که کاملا شخصی بوده و جزو حوزه امن خودش نیز محسوب می گردد ، تمایل به انفعال و بی عملی همیشگی دارد.و هیچگونه انگیزه ای برای اینکه به صرافت عملی بیفتد نداشته و به راحتی اجازه می دهد که حتی در مورد خصوصی ترین امور کاملا شخصی جزو حوزه امن شخص اش نیز، دیگران برایش تصمیم گیری و عمل نمایند و مسؤولیتش را برعهده گیرند و او صرفا لقب مطیع محض آنان را با خود داشته باشد.

زنان و مردان و خاطره ناخودآگاه جمعی . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۳)

کُره نمادی از تجلی کل با حفظ فردیت . . .