جدیدترین مطالب بروز شده:

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۳)

در جایگاه شخصی خود در هرم مربوط به متولی امنیت خود در هر بعد و مرحله ای تعریفی از خود دارد

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۲)

درک عمیق و حقیقی از مقوله امنیت و آنچه در نهایت ماحصل و نتیجه آن می باشد و…

هر کس هر چی داره از پرِ قنداقش داره !

تاثیر رفتاری که در کودکی با شده ، در تعاملمان با خود و محیط پیرامونمان

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۱)

بر پروسه اعلام نیاز و شقوق اختیاری تعامل متولی امنیت با دریافت کننده امنیت واقف و آگاه است .

عاشقانه ها و عارفانه ها (۲)

اعتیاد ، حوضچه های متحد المرکز

از آشتی درون تا صلح جهانی

حقیقت در سکوت ۳

عاشقانه ها و عارفانه ها (۱)

خشم، غیبت، معجزه

پوشش خانم‌ها

سایه (۳)

” ما فقط آنچه خودمان هستیم را می بینیم !! “