جدیدترین مطالب بروز شده:

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۴)

مطلقا بی عمل است و حتی در اموری که کاملا شخصی بوده و جزو حوزه امن خودش نیز محسوب می گردد ، تمایل به انفعال و بی عملی همیشگی دارد.و هیچگونه انگیزه ای برای اینکه به صرافت عملی بیفتد نداشته و به راحتی اجازه می دهد که حتی در مورد خصوصی ترین امور کاملا شخصی جزو حوزه امن شخص اش نیز، دیگران برایش تصمیم گیری و عمل نمایند و مسؤولیتش را برعهده گیرند و او صرفا لقب مطیع محض آنان را با خود داشته باشد.

زنان و مردان و خاطره ناخودآگاه جمعی . . .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۳)

کُره نمادی از تجلی کل با حفظ فردیت . . .

دل تکانی …

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۲)

براساس امنیت تدارک و تامین شده برای خودش ، همه دیگران را مورد قضاوت قرار می دهد و ملاک و معیار سنجش سایرین صرفا بر اساس امنیتی است که دریافت می نماید.

مناعت طبع ، بخشنده بودن ، تجربه دهندگی . . .

طرح درس رفتار با کودک (۲۶) : نیاز به همپا و همراه

همیشه نیاز دارم تا شخص یا اشخاصی در هر پروسه‌ای که هستم ، هم‌پا و همراه من باشند و به ندرت قادر هستم تا به تنهایی کاری را انجام داده و یا اقدام به انجام آن نمایم و یا آن را تمام و کمال به پایان برسانم.

کل نگری مناسب در مسیر تعالی الهی . . .

سخن گفتن تحت مدیریت ذهن . . .