عدالت یا مساوات ؟!!
عدالت یا مساوات ؟!!
عدالت یا مساوات ؟!!

چه زمان هایی احساس میکنید بی عدالتی در حق شما یا سایرین اتفاق افتاده ؟ آیا در زندگی روزمره تان تجاربی را میبینید که به نظر شما بی عدالتی است ؟ آیا به مساوات و برابری در همه امور زندگی اعتقاد دارید ؟

راز و رازداری و ارتباط آن با مقوله مسئولیت پذیری
راز و رازداری و ارتباط آن با مقوله مسئولیت پذیری
عادات ما موانعی برای رشد (مکانیزم شرطی سازی)
عادات ما موانعی برای رشد (مکانیزم شرطی سازی)
حال خوب حقیقی (شعف) ۱
حال خوب حقیقی (شعف) ۱

به نظر شما حال خوب حقیقی چیست ؟ چه زمانی احساس شادی میکنید ؟ چه زمان هایی احساس لذت و خوشی دارید؟ این حس شادی در شما چقدر ماندنی است ؟ به چه عواملی بستگی دارد ؟ و …

پیر یا جوان بودن هر یک از ما
پیر یا جوان بودن هر یک از ما
عملگرا بودن !!! و نه عکس العمل گرا بودن (۲)
عملگرا بودن !!! و نه عکس العمل گرا بودن (۲)
باز هم جمله همیشگی : هرچیزی سر جای خودش ، اندازه خودش ، وقت خودش
باز هم جمله همیشگی : هرچیزی سر جای خودش ، اندازه خودش ، وقت خودش
انرژی های مثبت یا منفی پیرامونمان !! و همسو نمودنشان با خود
انرژی های مثبت یا منفی پیرامونمان !! و همسو نمودنشان با خود
تاثیرات فیزیکی و هاله ای مجاورت و همنشینی ….
تاثیرات فیزیکی و هاله ای مجاورت و همنشینی ….
اثرگذاری ما در تعادل موجود درجهان هستی