نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت اول)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت اول)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت اول)
تائیدطلبی
تائیدطلبی
گوش دادن فعال و یا نماد باز و پذیرا بودن برای رشد
گوش دادن فعال و یا نماد باز و پذیرا بودن برای رشد

گوش دادن فعال را به عنوان نمادی برای باز و پذیرا بودن ، در نظر داشته باشید، تا از این طریق بیاموزیم و در مسیر هدف اصلی مان که همانا رشد است قرار بگیریم .

شهود ، الهام یا مشاهده !!!
شهود ، الهام یا مشاهده !!!

“شهود “برآیند تجربیات انسانی است و هیچ ربط و ارتباطی با عالم غیب و متافیزیک ندارد . به این معنا که از حواس پنگانه به وجود می آید نه از وحی و الهام !

شعف انتخابگری در هر لحظه از زندگی
شعف انتخابگری در هر لحظه از زندگی

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد !!!
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد !!!

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از طریقی مثل تجربه شخصی، خواندن یک کتاب خوب، گفتگو با یک استاد، شنیدن جمله ای از رادیو، گزارشی در روزنامه، صحبت های شخصی در تاکسی، مباحث کلاسی خاص و یا هر شکل دیگری، مطلب خوبی را آموخته اید و آگاهی کسب کرده و در مورد تجارب مربوط به آن در زندگی جواب خوبی هم گرفته اید! و تغییر و تحول خاصی در نگرش شما به زندگی روی داده باشد.

نقاب
نقاب
مدیریت صحیح افکار و گفتار و اعمالمان
مدیریت صحیح افکار و گفتار و اعمالمان
عدالت یا مساوات ؟!!
عدالت یا مساوات ؟!!

چه زمان هایی احساس میکنید بی عدالتی در حق شما یا سایرین اتفاق افتاده ؟ آیا در زندگی روزمره تان تجاربی را میبینید که به نظر شما بی عدالتی است ؟ آیا به مساوات و برابری در همه امور زندگی اعتقاد دارید ؟

راز و رازداری و ارتباط آن با مقوله مسئولیت پذیری
راز و رازداری و ارتباط آن با مقوله مسئولیت پذیری