سایه (۲)
سایه (۲)
سایه (۲)

بخشی از وجودمان را که خودآگاه و ناخودآگاه سرکوب کنیم و با کنترل های بیرونی و درونی آنرا نادیده بگیریم، نه تنها تصحیح نمی شود، بلکه مانند فنر فشرده شده، قدرتمندتر خواهد شد.

سایه (۱)
سایه (۱)

سایه آن بخشی از شخصیت ما است که
به آن آگاه نیستیم و آن را زندگی نمی کنیم !

وسواس چیست و چه باید کرد ؟
وسواس چیست و چه باید کرد ؟

تکرار بی حاصل و بی هدف رفتار و افکار را وسواس می نامیم
می تواند هم بصورت ذهنی باشد ، هم بصورت جسمی و هم روحی

تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی ( ۳)
تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی ( ۳)

تو ندانی که خود آن
نقطۀ عشقی
تو خود اویی
بخود آی

تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی( ۲)
تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی( ۲)

خودِ تو جان جهانی
گر نهانـی و عیانـی

تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی (۱)
تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی (۱)

نه مرادم نه مریدم
نه پیامم نه کلامم
نه گرفتار و اسیرم

اعتماد به نفس (مقدمه)
اعتماد به نفس (مقدمه)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(قسمت پنجم)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(قسمت پنجم)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(قسمت چهارم)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(قسمت چهارم)

هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم

چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !!
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !!