جبر ، اختیار ، قضا ، قدر و ….
جبر ، اختیار ، قضا ، قدر و ….
جبر ، اختیار ، قضا ، قدر  و ….
واضح سخن بگوییم
واضح سخن بگوییم
چگونگی پیاده سازی اصل پارتو در زندگی روزمره مان
چگونگی پیاده سازی اصل پارتو در زندگی روزمره مان
چرا در طی مسیر رسالت شخصی مان دچار کمبود انرژی می شویم؟!!
چرا در طی مسیر رسالت شخصی مان دچار کمبود انرژی می شویم؟!!
آگاهی چیست؟
آگاهی چیست؟
اعلام نیاز، انتخاب، سه حالت رفع نیاز
اعلام نیاز، انتخاب، سه حالت رفع نیاز
آفرینشگر زندگی خود بودن
آفرینشگر زندگی خود بودن
مشاور و مشاوره ( ۳)
مشاور و مشاوره ( ۳)

به خاطر داشته باشیم تصمیم نهایی بر عهده ما است و مسئول آن نیز خودمان هستیم!

چهار دیواری اختیاری
چهار دیواری اختیاری

چهار دیواری ما به وسعت جهان هستی است !

نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(در حوزه کار و مدیریت) ۱
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان(در حوزه کار و مدیریت) ۱

امروزه کارکنان در هر کجایی که فعالیت می کنند، چیزی فراتر از پاداشهای مادی در کار را جستجو می کنند.