ترس های ما (۱)
ترس های ما (۱)

تعریف شما از ترس چیست ؟

معجزه آگاهی (۳)
معجزه آگاهی (۳)
احترام گرفتنی نیست ، گذاشتنی است
مشعوف زیستن، انتخاب آگاهانه ما در هر لحظه!
مشعوف زیستن، انتخاب آگاهانه ما در هر لحظه!
رشد (۳)
رشد (۳)
شکست عاطفی یا …..
شکست عاطفی یا …..
احساس گناه نکنید واحساس گناه ندهید
احساس گناه نکنید واحساس گناه ندهید
حرکت از واقعیتِ واقع شده به سمت حقیقتی که حقیقی است!
حرکت از واقعیتِ واقع شده  به سمت حقیقتی که حقیقی است!
جبر ، اختیار ، قضا ، قدر و ….
جبر ، اختیار ، قضا ، قدر  و ….
واضح سخن بگوییم
واضح سخن بگوییم