اعلام نیاز صحیح و آگاهانه به جهان هستی و رهایی … !!!! ؟؟؟؟
اعلام نیاز صحیح و آگاهانه به جهان هستی و رهایی … !!!! ؟؟؟؟
مشاهده گر ، واقع بین (۶)
مشاهده گر ، واقع بین (۶)
امنیت و آگاهی
منحصر بفرد بودن (۱)
مشاهده گر، واقع بین (۲ )
مشاهده گر، واقع بین (۲ )
مشاهده گر ، واقع بین (۵ )
لزوم همسویی حوزه های وجودی و نتیجه این همسویی (۲)
زمان حال (۳)
تغییر رفتار بیرونی یا تحول عمیق درونی ؟؟!!!
ضرب المثل ها و چگونگی اثرگذاری آنها بر اعمال و افکار مان (۲)