تغییر رفتار بیرونی یا تحول عمیق درونی ؟؟!!!
تغییر رفتار بیرونی یا تحول عمیق درونی ؟؟!!!
زمان حال (۳)
هنر درست دیدن و درست نامیدن !!!
هنر درست دیدن و درست نامیدن !!!
لزوم همسویی حوزه های وجودی و نتیجه این همسویی
رویکردها و خاستگاه های پاسخ های ما به اعلام نیاز
انتخاب و پرداخت هزینه ای به نام فرصت از دست رفته
عملگرا بودن !!! و نه عکس العمل گرا بودن
روند کسب آگاهی برای رشد و تغییر و بهبود شرایط فعلی
ظرفیت یادگیری هر یک از ما ….
ظرفیت یادگیری هر یک از ما ….
تکروی یا همراهی و هم افزایی برای رشد و تعالی