سرنوشت، سرگذشت ، و آنچه که به سرمان آمده است
سرنوشت، سرگذشت ، و آنچه که به سرمان آمده است

سرگذشت یا سرنوشت ؟؟؟

ضرب المثل ها و چگونگی اثرگذاری آنها بر اعمال و افکار مان (۲)
تغییر رفتار بیرونی یا تحول عمیق درونی ؟؟!!!
زمان حال (۳)
هنر درست دیدن و درست نامیدن !!!
هنر درست دیدن و درست نامیدن !!!
لزوم همسویی حوزه های وجودی و نتیجه این همسویی
رویکردها و خاستگاه های پاسخ های ما به اعلام نیاز
انتخاب و پرداخت هزینه ای به نام فرصت از دست رفته
عملگرا بودن !!! و نه عکس العمل گرا بودن
روند کسب آگاهی برای رشد و تغییر و بهبود شرایط فعلی