جوینده بلدِ راه است !!!
جوینده بلدِ راه است !!!
جوینده بلدِ راه است !!!
جویندگی می کنم پس هستم
جویندگی می کنم پس هستم

هویت خود را چگونه تعریف می کنید ؟

شما را به چه چیزی می شناسند ؟

چگونگی انتخاب هایمان در تصمیم گیری های روزانه
جوینده آگاه و سازنده ، بی راهه را با بازشناسی بی را هه ها و انتخاب نکردن آنها و راه را با شناخت آن و انتخاب مسئولانه و آگاهانه اش می شناسد.
جوینده آگاه و سازنده ، بی راهه را با بازشناسی بی را هه ها و انتخاب نکردن آنها و راه را با شناخت آن و انتخاب مسئولانه و آگاهانه اش می شناسد.
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت سوم)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت سوم)
شروع جویندگی

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش

نمیدانم چه می خواهم یا نمیدانم چه نمی خواهم ؟؟
نمیدانم چه می خواهم یا نمیدانم چه نمی خواهم ؟؟

گاهی ” نمی دانیم که چه می خواهیم ” و گاهی ” نمی دانیم که چه نمی خواهیم ” . شاید در نگاه اول این دو جمله شبیه به هم نظر برسند، و یا نتیجه این دو رویکرد مشابه باشد، اما با دقت بیشتر متوجه می شویم که تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.

بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۲)
بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۲)

هیچگاه نمی دانم که چه چیزی را نمی خواهم
و همچنین نمی دانم که چه هدفی در زندگی ام دارم و….

بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۱)
بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۱)

بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما ،
و نشانه های موجود برای شناسایی آن
به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده
فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان

زیر سوال بردن یا سوال پرسیدن !!!!

ندانستن عیب نیست ،
نپرسیدن عیب است