جوینده آگاه و سازنده ، بی راهه را با بازشناسی بی را هه ها و انتخاب نکردن آنها و راه را با شناخت آن و انتخاب مسئولانه و آگاهانه اش می شناسد.
جوینده آگاه و سازنده ، بی راهه را با بازشناسی بی را هه ها و انتخاب نکردن آنها و راه را با شناخت آن و انتخاب مسئولانه و آگاهانه اش می شناسد.
جوینده آگاه و سازنده ، بی راهه را با بازشناسی بی را هه ها و انتخاب نکردن آنها و راه را با شناخت آن و انتخاب مسئولانه و آگاهانه اش می شناسد.
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت سوم)
نقش بعد معنوی وجودمان در تعاملات در لحظه زندگی مان (قسمت سوم)
شروع جویندگی

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش

نمیدانم چه می خواهم یا نمیدانم چه نمی خواهم ؟؟
نمیدانم چه می خواهم یا نمیدانم چه نمی خواهم ؟؟

گاهی ” نمی دانیم که چه می خواهیم ” و گاهی ” نمی دانیم که چه نمی خواهیم ” . شاید در نگاه اول این دو جمله شبیه به هم نظر برسند، و یا نتیجه این دو رویکرد مشابه باشد، اما با دقت بیشتر متوجه می شویم که تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.

بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۲)
بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۲)

هیچگاه نمی دانم که چه چیزی را نمی خواهم
و همچنین نمی دانم که چه هدفی در زندگی ام دارم و….

بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۱)
بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما (۱)

بررسی نحوه فعالیت جوینده غیر سازنده در وجود هر یک از ما ،
و نشانه های موجود برای شناسایی آن
به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده
فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان

زیر سوال بردن یا سوال پرسیدن !!!!

ندانستن عیب نیست ،
نپرسیدن عیب است

نقاط قوت و ضعف درون هر یک از ما !!!
نقاط قوت و ضعف درون هر یک از ما !!!

تا چه اندازه نقاط قوت و ضعف خود را میشناسید ؟ و میتوانید واقع بینانه خودتان را ببینید و تحلیل و بررسی کنید ؟ میتوانید توانایی های خود را نام ببرید و به دیگران بگویید ؟ در خصوص نقاط ضعف خود چه احساسی دارید ؟

اقدامات عملی برای افزایش و بهبود کهن الگوی یتیم در درونمان
اقدامات عملی برای افزایش و بهبود کهن الگوی یتیم در درونمان

برای هر چیزی مقیاس و اندازه ای داشته باشید ! به جای استفاده از کلمات سنجش مبهم مانند “خیلی ” ، “زیاد ” ،”یه عالمه ” از کلمات سنجش دقیق با ذکر اندازه استفاده کنید ! نگران نباشید ،قرار نیست همه جاخط کش به دست باشیم کافی است ….

اقدامات عملی برای اگاهانه و سازنده کردن فعالیت معصوم
اقدامات عملی برای اگاهانه و سازنده کردن فعالیت معصوم