جوینده چگونه بهینه سازی می کند !
جوینده چگونه بهینه سازی می کند !
جوینده چگونه بهینه سازی می کند !

‌می داند که چگونه از بین این راه ها ، بهترین را انتخاب کنند
و با توجه به شرایط خود ، آنرا بهینه کنند !!!

گیر کردن به گیر نکردن

جوینده سازنده حتی به ” گیر نکردن ” هم گیر نمی کند

هدیه و حمایت از خود
هدیه و حمایت از خود

خودمان را همانطور که هستیم ، بپذیریم ، دوست داشته باشیم و عاشق خودمان باشیم !

حامی متعالی ، خورشید همیشه تابان
حامی متعالی ، خورشید همیشه تابان

اول خودم بعداً کسی …

در نظر گرفتن محدودیت های فیزیکی !!
در نظر گرفتن محدودیت های فیزیکی !!

ما انسانیم و محدودیت های انسانی از قبیل داشتن ۲ دست ،۲پا، ۲ چشم و گوش و ۱ زبان را داریم !!!

جوینده حوزه امکان را می شناسد
جوینده حوزه امکان را می شناسد

دانسته ها ی ما حوزه آگاهی مارا تشکیل می دهند .

مقایسه فعالیت انرژی جوینده در زمان مناسب با زمان نا مناسب
مقایسه فعالیت انرژی جوینده در زمان مناسب با زمان نا مناسب

آیا جویندگی سن خاصی دارد ؟

جوینده بلدِ راه است !!!
جوینده بلدِ راه است !!!
جویندگی می کنم پس هستم
جویندگی می کنم پس هستم

هویت خود را چگونه تعریف می کنید ؟

شما را به چه چیزی می شناسند ؟

چگونگی انتخاب هایمان در تصمیم گیری های روزانه