مار و پله
مار و پله
دیگران آئینه ما برای شناختمان از خود هستند

” راه خدا از میان خلق خدا می گذرد ”

خوشبختی حقیقی چگونه بدست می آید ؟
تسخیر و فرافکنی
مروری بر مرحله شروع سفر قهرمانی

چگونه چهار آرکی تایپ اول سفر قهرمانی ، که به آنها مقدمه سفر قهرمانی می گوییم، برای شروع سفر قهرمانی به ما کمک می کنند؟

چرا در طی مسیر رسالت شخصی مان دچار کمبود انرژی می شویم؟!!
چرا در طی مسیر رسالت شخصی مان دچار کمبود انرژی می شویم؟!!
گر مرد رهی میان خون باید رفت
کجا ، چه کسی ، چه زمانی ؟ چگونه ، چرا ؟
کجا ، چه کسی ، چه زمانی ؟ چگونه ، چرا ؟
کهن الگوی دلقک ۷ (Clown)

کهن الگوی دلقک در تیپ شخصیتی صنعتگر و هنرمند معادل آرکی تایپ هفائستوس یونانی و تیپ شخصیتی و مجموعه رفتاری ارتباطات معادل با هرمس یونانی و تیپ شخصیتی و مجموعه رفتاری خلاقیت و شورزندگی معادل با آفرودیت یونانی

نقش حامی درونی و بیرونی در دیدن مسئله و حل آن
نقش حامی درونی و بیرونی در دیدن مسئله و حل آن

بهترین ، امن ترین و گرم ترین آغوش دنیا ، آغوش خودمان است .