خلاصه سطوح ۴ کهن الگوی اول سفر قهرمانی (۱)
خلاصه سطوح ۴ کهن الگوی اول سفر قهرمانی (۱)
خلاصه سطوح ۴ کهن الگوی اول سفر قهرمانی (۱)
راست گویی ، صداقت !!!
آنچه می خواهید را انتخاب کنید …
آنچه می خواهید را انتخاب کنید …
رویکرد های مختلف رفتار های ما
حسادت، غبطه ، مقایسه (۲)

هرکاری هم که بکنی نمیتوانی چیز دیگر باشی. همه ی تلاشها بیهوده است. تو باید فقط خودت باشی.

دو مرحله از جویندگی در زندگی ما
دو مرحله از جویندگی در زندگی ما
نیروی محرکه جوینده چیست ؟
نیروی محرکه جوینده چیست ؟
انتخابگر باشیم
جوینده و سازگاری
جوینده و سازگاری

سازگاری را در چه می دانید ؟

یکی دیگر از شقوق کهن الگوی حامی غیر سارنده