طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۱)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۱)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۱)

بر پروسه اعلام نیاز و شقوق اختیاری تعامل متولی امنیت با دریافت کننده امنیت واقف و آگاه است .

کمال طلبی،ایده آل گرایی، تمامیت خواهی
کمال طلبی،ایده آل گرایی، تمامیت خواهی
نمونه ای از انتخابگری آگاهانه و پذیرفتن مسئولیت آن : کمک کردن به دیگران ….
نمونه ای از انتخابگری آگاهانه و پذیرفتن مسئولیت آن : کمک کردن به دیگران ….
همدلی و همدردی(۴)
همدلی و همدردی(۴)
بررسی کهن الگوی آفرینشگر,خلق سرنوشت خویش
بررسی کهن الگوی آفرینشگر,خلق سرنوشت خویش

زمان حال ما شکل گرفته از آگاهی های قبلی و انتخاب های پیشین ما است .

شقوق کهن الگوی یتیم غیر سازنده
شقوق کهن الگوی یتیم غیر سازنده
انواع انکار رنج و بکارگیری شکل صحیح آن بصورت آگاهانه و انتخابگرانه
انواع انکار رنج و بکارگیری شکل صحیح آن بصورت آگاهانه و انتخابگرانه

با انکار رنج آگاهانه ،
می توان بصورت موقت و تا کسب آگاهی های لازم تامل کرد!

رویکردهای فرمانروایی
رویکردهای فرمانروایی
چگونه نابودگر می تواند مشاور ما در هر انتخابی باشد
چگونه نابودگر می تواند مشاور ما در هر انتخابی باشد
خیال پردازی
خیال پردازی