طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۶)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۶)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۶)

به نحوه و چگونگی تعامل پایین به بالا یعنی از سمت دریافت کننده امنیت به سوی تدارک دهنده امنیت آگاهی ذاتی و بالفطره و وجدان شده دارد و در عالیترین سطوح این تعامل را انجام می دهد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۵)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۵)

حضور آگاهانه و سازنده در جایگاه دریافت کننده امنیت و کسب انرژی از آن و تجربه آرامش حقیقی حاصل از درک امنیت .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۴)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۴)

تمایل به حفظ امنیت موجود و به نوعی تقویت آن از طریق همسویی با این هرم و نظام امنیت موجود ، بر اساس پیشینه و سابقه و خاطره امنیتی که تا کنون دریافت نموده و داشته است.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۱)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۱)

به هیچ قیمتی و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن و ترک امنیتش نبوده ، و قادر نیست لحظه ای نداشتن این امنیت را ، تصور و تحمل نماید و تحت هر شرایطی و به هر قیمتی همواره خود را در این امنیت دیده و در آن موقعیت باقی می ماند.

معرفی کتاب “آموزش دین”
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۳)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۳)

در جایگاه شخصی خود در هرم مربوط به متولی امنیت خود در هر بعد و مرحله ای تعریفی از خود دارد

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۲)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۲)

درک عمیق و حقیقی از مقوله امنیت و آنچه در نهایت ماحصل و نتیجه آن می باشد و…

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۱)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۱)

بر پروسه اعلام نیاز و شقوق اختیاری تعامل متولی امنیت با دریافت کننده امنیت واقف و آگاه است .

کمال طلبی،ایده آل گرایی، تمامیت خواهی
کمال طلبی،ایده آل گرایی، تمامیت خواهی
نمونه ای از انتخابگری آگاهانه و پذیرفتن مسئولیت آن : کمک کردن به دیگران ….
نمونه ای از انتخابگری آگاهانه و پذیرفتن مسئولیت آن : کمک کردن به دیگران ….