طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)

در هرم امنیت ، صرفا بر اساس آگاهی بر ارتباط و تعامل پایین به بالا با متولی امنیتش ارتباط برقرار نموده و برای سایر دریافت کنندگان امنیت موجود در هرم ، که در مجاورتش حضور داشته و یا در ارتباط با متولی امنیتشان هستند ، دردسر و اختلال و مزاحمت ایجاد ننموده و یا صرفا تحت حاکمیت ایشان با اطرافیان تعامل می نمایند.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۷)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۷)

بخوبی قادر است تا از کمکها و مساعدت دیگران به منظور کسب انرژی و رسیدن به آرامش و درک امنیت بهره گیرد.

عشق بدون انتخاب
عشق بدون انتخاب
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۶)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۶)

به نحوه و چگونگی تعامل پایین به بالا یعنی از سمت دریافت کننده امنیت به سوی تدارک دهنده امنیت آگاهی ذاتی و بالفطره و وجدان شده دارد و در عالیترین سطوح این تعامل را انجام می دهد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۵)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۵)

حضور آگاهانه و سازنده در جایگاه دریافت کننده امنیت و کسب انرژی از آن و تجربه آرامش حقیقی حاصل از درک امنیت .

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۴)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۴)

تمایل به حفظ امنیت موجود و به نوعی تقویت آن از طریق همسویی با این هرم و نظام امنیت موجود ، بر اساس پیشینه و سابقه و خاطره امنیتی که تا کنون دریافت نموده و داشته است.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۱)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۱)

به هیچ قیمتی و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن و ترک امنیتش نبوده ، و قادر نیست لحظه ای نداشتن این امنیت را ، تصور و تحمل نماید و تحت هر شرایطی و به هر قیمتی همواره خود را در این امنیت دیده و در آن موقعیت باقی می ماند.

معرفی کتاب “آموزش دین”
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۳)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۳)

در جایگاه شخصی خود در هرم مربوط به متولی امنیت خود در هر بعد و مرحله ای تعریفی از خود دارد

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۲)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۲)

درک عمیق و حقیقی از مقوله امنیت و آنچه در نهایت ماحصل و نتیجه آن می باشد و…