مشاهده گر ، واقع بین (۶)
مشاهده گر ، واقع بین (۶)
مشاهده گر ، واقع بین (۶)
منحصر بفرد بودن (۱)
مشاهده گر، واقع بین (۲ )
مشاهده گر، واقع بین (۲ )
معصوم و کمال طلبی (۱)
معصوم و کمال طلبی (۱)
معصوم بطور خلاصه
معصوم بطور خلاصه
مقدمه سفر قهرمانی (۱)
آشنایی با سطوح مختلف کهن الگوی معصوم
آشنایی با سطوح مختلف کهن الگوی معصوم
سطوح مختلف کهن الگوی یتیم
سطوح مختلف کهن الگوی یتیم
باهاش باش(۲)
باهاش باش(۲)

زمانیکه با تجربه ای مجاور میشیم، باید لحظه ای تامل کنیم، بررسی کنیم که آیا آگاهی کافی برای انتخاب بهترین رفتار رو داریم؟

و اگر نداریم، صبر کنیم و به خودمون فرصت بدیم ! البته نه فرصتی برای فرار و فراموشی ، بلکه فرصتی برای کسب آگاهی لازم برای مجاور شدن با اون تجربه جدید !

شقوق کهن الگوی یتیم غیر سازنده
شقوق کهن الگوی یتیم غیر سازنده

افرادی که در گروه دوم یتیمی به سر میبرند ، عملاً از همبستگی رها شده اند و سرغ دسته و گنگ و سایرین مشابه نمیگردند، این افرادو به دور خود دیوار میکشند . و تعاملات پیرامون را به حداقل میرسانند .