نقاط قوت و ضعف درون هر یک از ما !!!
نقاط قوت و ضعف درون هر یک از ما !!!
نقاط قوت و ضعف درون هر یک از ما !!!

تا چه اندازه نقاط قوت و ضعف خود را میشناسید ؟ و میتوانید واقع بینانه خودتان را ببینید و تحلیل و بررسی کنید ؟ میتوانید توانایی های خود را نام ببرید و به دیگران بگویید ؟ در خصوص نقاط ضعف خود چه احساسی دارید ؟

اقدامات عملی برای افزایش و بهبود کهن الگوی یتیم در درونمان
اقدامات عملی برای افزایش و بهبود کهن الگوی یتیم در درونمان

برای هر چیزی مقیاس و اندازه ای داشته باشید ! به جای استفاده از کلمات سنجش مبهم مانند “خیلی ” ، “زیاد ” ،”یه عالمه ” از کلمات سنجش دقیق با ذکر اندازه استفاده کنید ! نگران نباشید ،قرار نیست همه جاخط کش به دست باشیم کافی است ….

اقدامات عملی برای اگاهانه و سازنده کردن فعالیت معصوم
اقدامات عملی برای اگاهانه و سازنده کردن فعالیت معصوم
امنیت در نا امنی (۱)
امنیت در نا امنی (۱)
باهاش باش (۳)
باهاش باش (۳)
کهن الگوی دلقک ۶ (Clown)
کهن الگوی دلقک ۵ (Clown)
رفتارهایی از حامی غیر سازنده که باعث سرکوب جنگجو در فرد میگردد
رفتارهایی از حامی غیر سازنده که باعث سرکوب جنگجو در فرد میگردد

گاهی حامیان نا آگاه به بهانه این که قصد ارائه و تقدیم امنیت مطلوب تر و کامل تری را به پذیرنده امنیت دارند از روی ناآگاهی یا برای راحتی و آرامش خود ندانسته رفتارهایی ، با پذیرندگان امنیت دارند که ممکن است باعث سرکوب شدن جنگجویی در او شود و ….

الگو برداری از حامی بیرونی برای رشد حامی درون (۲)
الگو برداری از حامی بیرونی برای رشد حامی درون (۲)

همانطور که به تفضیل اشاره شد، فردی که انرژی کهن الگوی حامی بصورت سازنده در وی فعال است ، در عین حمایت های همه جانبه و آگاهانه به گیرنده یا گیرندگان حمایت، آنها را رشد نیز میدهدو…..

بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما ۲
بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما ۲

بررسی نحوه فعالیت حامی غیر سازنده در وجود هر یک از ما ، و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :