امنیت در نا امنی (۱)
امنیت در نا امنی (۱)
امنیت در نا امنی (۱)
باهاش باش (۳)
باهاش باش (۳)
کهن الگوی دلقک ۶ (Clown)
کهن الگوی دلقک ۵ (Clown)
رفتارهایی از حامی غیر سازنده که باعث سرکوب جنگجو در فرد میگردد
رفتارهایی از حامی غیر سازنده که باعث سرکوب جنگجو در فرد میگردد

گاهی حامیان نا آگاه به بهانه این که قصد ارائه و تقدیم امنیت مطلوب تر و کامل تری را به پذیرنده امنیت دارند از روی ناآگاهی یا برای راحتی و آرامش خود ندانسته رفتارهایی ، با پذیرندگان امنیت دارند که ممکن است باعث سرکوب شدن جنگجویی در او شود و ….

الگو برداری از حامی بیرونی برای رشد حامی درون (۲)
الگو برداری از حامی بیرونی برای رشد حامی درون (۲)

همانطور که به تفضیل اشاره شد، فردی که انرژی کهن الگوی حامی بصورت سازنده در وی فعال است ، در عین حمایت های همه جانبه و آگاهانه به گیرنده یا گیرندگان حمایت، آنها را رشد نیز میدهدو…..

بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما ۲
بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما ۲

بررسی نحوه فعالیت حامی غیر سازنده در وجود هر یک از ما ، و نشانه های موجود برای شناسایی آن به منظور اصلاح و تعدیل و رفع و تعویض آنها با رویکرد سازنده فعالیت این کهن الگو در ناخودآگاه و روانمان :

بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما
بررسی نحوه فعالیت حامی غیرسازنده در هر یک از ما
ارزشگذاری برای جنگجو و حامی !!
ارزشگذاری برای جنگجو و حامی !!
تو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز
تو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز