مردی، مردانگی، جنگجو
مردی، مردانگی، جنگجو
مردی، مردانگی، جنگجو
سفر قهرمانی، مفید بودن زن، پویایی درون
سفر قهرمانی، مفید بودن زن، پویایی درون
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۹)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۹)

پذیرش و آگاهی در جایگاه حقیقی خود در هرم امنیت و توانایی برقراری هرگونه ارتباط بدون اصطکاک با متولی امنیت و همچنین سایر اجزای بالاتر و پایین تر هرم امنیت با توجه به آگاهی به سلسله مراتب موجود در هرم و به رسمیت شناختن سایر تعاملات و جایگاهها

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۵)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۵)

هیچ درکی از اندازه و مقدار و حد و حدود و میزان نداشته و به همین دلیل حتی برای موضوعات کیفی و غیر قابل اندازه گیری همچون عشق و محبت تا بینهایت جهان هستی اعلام نیاز و احساس نیاز و توقع برآورده شدن نیازهایش را دارد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۴)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۴)

مطلقا بی عمل است و حتی در اموری که کاملا شخصی بوده و جزو حوزه امن خودش نیز محسوب می گردد ، تمایل به انفعال و بی عملی همیشگی دارد.و هیچگونه انگیزه ای برای اینکه به صرافت عملی بیفتد نداشته و به راحتی اجازه می دهد که حتی در مورد خصوصی ترین امور کاملا شخصی جزو حوزه امن شخص اش نیز، دیگران برایش تصمیم گیری و عمل نمایند و مسؤولیتش را برعهده گیرند و او صرفا لقب مطیع محض آنان را با خود داشته باشد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۳)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۳)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۲)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۲)

براساس امنیت تدارک و تامین شده برای خودش ، همه دیگران را مورد قضاوت قرار می دهد و ملاک و معیار سنجش سایرین صرفا بر اساس امنیتی است که دریافت می نماید.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)

در هرم امنیت ، صرفا بر اساس آگاهی بر ارتباط و تعامل پایین به بالا با متولی امنیتش ارتباط برقرار نموده و برای سایر دریافت کنندگان امنیت موجود در هرم ، که در مجاورتش حضور داشته و یا در ارتباط با متولی امنیتشان هستند ، دردسر و اختلال و مزاحمت ایجاد ننموده و یا صرفا تحت حاکمیت ایشان با اطرافیان تعامل می نمایند.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۷)
طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۷)

بخوبی قادر است تا از کمکها و مساعدت دیگران به منظور کسب انرژی و رسیدن به آرامش و درک امنیت بهره گیرد.

عشق بدون انتخاب
عشق بدون انتخاب