اعطای حق انتخاب به فرزندانمان و هویت دادن به آنان از طریق انتخابگر بودنشان
اعطای حق انتخاب به فرزندانمان و هویت دادن به آنان از طریق انتخابگر بودنشان
نقض قوانین موضوعه و مقرره به هر علتی = لوس شدن فرزندان
صدای اعمال مان ، بسیار بلندتر از صدای گفتار مان است
هر کودک دنیایی است منحصر به فرد!!!