هر کس هر چی داره از پرِ قنداقش داره !
هر کس هر چی داره از پرِ قنداقش داره !
هر کس هر چی داره از پرِ قنداقش داره !

تاثیر رفتاری که در کودکی با شده ، در تعاملمان با خود و محیط پیرامونمان

نکته شماره ۳- استفاده آگاهانه از کلمه جادویی لطفاً و سایر کلمات برای درخواست های محترمانه
نکته شماره ۳- استفاده آگاهانه از کلمه جادویی لطفاً و سایر کلمات برای درخواست های محترمانه
نکته شماره ۲ – بچه باید بچگی کند
نکته شماره ۲ – بچه باید بچگی کند
نکته شماره ۱ – بهترین زمان بچه دار شدن
نکته شماره ۱ – بهترین زمان بچه دار شدن
اصل شماره ۳- هر کودک دنیایی است منحصر به فرد
اصل شماره ۳- هر کودک دنیایی است منحصر به فرد
اصل شماره ۲- بچه ها آینه تمام نمای پدر و مادر هستند
اصل شماره ۲- بچه ها آینه تمام نمای پدر و مادر هستند
اصل اول: پدر تربیت، مادر عشق
اصل اول: پدر تربیت، مادر عشق
مقدمه رفتار با کودک
مقدمه رفتار با کودک
اصل شماره ۵- مقایسه ممنوع

با مقایسه کردن هویت و فردیت فرزندمان را از او می گیریم

وقتی بچه ها با هم دعوا میکنند !!