شخصیت شناسی
شخصیت شناسی
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی زنان و مردان

تست های خودشناسی
تست های خودشناسی

شخصیت شناسی زنان و مردان
سفر قهرمانی

تست ۱۲۰ سوالی رفتار با کودک
تست ۱۲۰ سوالی رفتار با کودک

با انجام تست ۱۲۰ سوالی رفتار با کودک با هر سه جلوه ارتباطی رفتار با کودک آشنا شویم
– در دوران کودکی بر ما چه گذشته و چگونه با ما رفتار شده
– هم اکنون با کودک درون خود چگونه رفتار کرده
– با فرزندانمان چگونه تعامل کرده و رفتار می کنیم