هیچ مطلق
هیچ مطلق

همه افراد، در تمام پروسه‌های رشد معنوی و تعالی، خواهان رسیدن به “هیچ مطلق” از جایگاه تمامیت می‌باشند.
یعنی رهایی از همه تایپ‌های شخصیتی ( تایپ بی تایپی) .
بدین صورت هرکدام از این تایپ‌های شخصیتی ، خصوصیات و ویژگی هایشان ، ابزار ما می‌شوند در راستای رشد و تعالیمان.
رهایی از همه تایپ‌های شخصیتی ، از راه زندگی کردن آنها، و یا به آگاهی رساندن آنها ممکن می‌شود.

گیر کردن به هر کدام از ویژگی ها و تیپ های شخصیتی، هرچقدر هم که به زعم ما یا دیگران ، برایمان منفعت داشته باشد، هزینه فرصت از دست رفته دارد ، یعنی ما را از زندگی کردن سایر ابعاد وجودیمان محروم نموده ، که جبران ناپذیر خواهد بود.

با رشد و زندگی کردن ابعاد مختلف وجودی مان ، و یا آگاه شدن به ابعاد مختلف وجودی مان ، موجبات رشد و تعالی خود را فراهم کنیم .

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)