رابطه عاطفی
رابطه عاطفی

رابطه عاطفی بالغانه منجر به رابطه بلندمدت می گردد.
ولی از آنجاییکه در رابطه هایمان براساس عقده هایمان رفتار میکنیم ، عمر رابطه عاطفی کوتاه می‌گردد.

“در ارتباطات و تعاملات و رفتارهای فی‌مابین اشخاص ، حقیقتاً گویی که عناصر شیمیایی هر یک با شاکله و فرمول خاص خود با یکدیگر ملاقات نموده و انواع پیوندها و جذب و دفع‌ها را شکل داده و صورت می‌پذیرد و پس از آن به تبعیت از پیوندها و سایر واکنش‌های احتمالی شکل گرفته ، ما نیز شروع به انواع رفتار با یکدیگر می‌کنیم ، . . .”

و لذا براساس مطلب بالا می توان ذکر کرد که هر رابطه‌ای براساس حداکثر آنچه که باید واقع گردد ، بین دونفر اتفاق میافتد و هرگونه اجبار و کنترل بر رابطه مبنی بر خروج از مسیر عادی و رویه ثابت آن و تبدیل آن به آنچه دلخواه و مطلوب خودمان است به پایان رابطه منجر می‌گردد.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)