تست ۱۲۰ سوالی رفتار با کودک

با انجام تست ۱۲۰ سوالی رفتار با کودک با هر سه جلوه ارتباطی رفتار با کودک آشنا شویم
– در دوران کودکی بر ما چه گذشته و چگونه با ما رفتار شده
– هم اکنون با کودک درون خود چگونه رفتار کرده
– با فرزندانمان چگونه تعامل کرده و رفتار می کنیم

با انجام تست ۱۲۰ سوالی رفتار با کودک با هر سه جلوه ارتباطی رفتار با کودک آشنا شویم
– در دوران کودکی بر ما چه گذشته و چگونه با ما رفتار شده
– هم اکنون با کودک درون خود چگونه رفتار کرده
– با فرزندانمان چگونه تعامل کرده و رفتار می کنیم

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)