ترس، درس تجربه، آگاهی
ترس، درس تجربه، آگاهی

ترس
درس تجربه
آگاهی

در حکمت ۱۷۵ نهج البلاغه ذکر شدﻩ است:

إذا هبت أمراً فقع فیه، فإن شده توقیه أعظم مما تخاف منه
اگر از چیزی ترسیدی در همان چیز وارد شو؛ زیرا شدت ناراحتی پرهیز و خویشتن داری از آن، بزرگتر از آن است که مـﯽترسی

دلیل ترس ما از برخی مسائل ترسناک در دنیا، دور بودن ما از آنهاست. کسی که از تاریکی مـﯽترسد به این دلیل است که در ذهنش، جای تاریک را ترسناک فرض کرده.

نقاط بحرانی زندگی ما، نقشه راه ماست در زندگی ، . . .
تمام ترسهای ما در زندگی نقشه راه ما هستند در زندگی.
این ها همگی دعوتی هستند برای آگاه شدن.

ما در زندگی نمیتوانیم از ترسهایمان بدون آگاه شدن به آنها عبور نماییم.
همه ترسهای ما برایمان درسی دارند و فقط به شرط آگاه شدن به آنها میتوانیم از ترسهایمان عبور کرده ، رشد کرده و قهرمان زندگی خودمان شویم.

“با ترسیدن و فرار نمودن از سایه‌ها و بخشهای تاریک و پنهان و ناپیدای وجودمان، صرفاً خود را هرچه بیشتر از مسیر شناخت و غلبه بر ناآگاهی‌هایمان خارج نموده و نیز غیر مستقیم، باعث تقویت آنها شده و مقدمات تسخیر شدن به توسط آنها را فراهم می‌نماییم،…”

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)