توهم دشمن فرضی، آرک تایپ پوزیدون، مقوله اعتماد به نفس
توهم دشمن فرضی، آرک تایپ پوزیدون، مقوله اعتماد به نفس

توهم دشمن فرضی
آرک تایپ پوزیدون
رقابت پذیری
مقوله اعتماد به نفس

توهم دشمن پنداری ، رویکردی است غیر مسئولانه ، و غیرسازنده برای نادیده انگاشتن سهم خود در اشتباهات و خطاها و نقش آنها در عدم توفیق در برنامه ها و نیل به اهداف ، . . .

توهم دشمن پنداری( یا همان توهم دشمن فرضی) از خصوصیات رفتاری آرک تایپ پوزیدون است،
سوال اینکه علت این رفتار در زمان فعال شدن آرک تایپ پوزیدون چیست؟

یک عامل این رفتار از جایگاه ، ” رقابت پذیری ” پوزیدون است، به این دلیل که شخصی با آرک تایپ غالب پوزیدون، انسان هدفمندی در زندگی نیست که از طریق هدفگذاری ذهنی و دیدن مغایرت (مغایرت تا رسیدن به هدف ) کسب انرژی کند ، زیرا قهرمان نیست.
قهرمان شخصی است که از طریق هدفگذاری، دیدن مغایرت، در جهت حرکت به سمت هدف کسب انرژی نموده و به هدف برسد.
یک انسان با خصوصیات رفتاری پوزیدون، با توجه به رقابت پذیری کسب انرژی می‌کند و به حرکت خود ادامه می‌دهد.

عامل دیگر، “عدم مسئولیت پذیری” افراد با خصوصیات رفتاری پوزیدونی است.
مسئولیت پذیری نیز از خصوصیات رفتاری قهرمان است، که از طریق حوزه ذهن هدفگذاری کرده و مسئولیت انتخاب خود را می‌پذیرد.
لذا فردی با خصوصیات رفتاری پوزیدون سعی در مقصر جلوه دادن دیگران در عدم انجام مسئولیت‌های محوله به عهده‌اش می باشد.

و لذا بدون لحاظ نمودن الویت در هر یک از دوعامل ذکر شده، می‌توان گفت یکی از دوعامل بالا باعث بروز رفتار توهمی دشمن فرضی در اشخاص با خصوصیات رفتاری آرک تایپ پوزیدون می شود.

???? راه رهایی از این موضوع، هدفگذاری فرد براساس آگاهی‌های یک قهرمان و براساس حوزه ذهن، دیدن مغایرت و کسب انرژی از هدفی که در زندگی براساس انتخاب اصلح تعیین نموده و همچنین مسئولیت پذیری در امور زندگی می‌باشد.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)