پدیده دون ژوانیسم
پدیده دون ژوانیسم

دون ژوان شخصیت افسانه ای اسپانیایی است که تظاهر به علاقه شدید جنسی در مورد قربانیان خود داشت ، در حالیکه به اندازه قربانیانش ، خود انگیختگی جنسی نداشت .

پدیده دون ژوانیسم در واقع بدین معناست که یک مرد در زن های مورد تعامل خود ، چه از جایگاه همسر و چه از جایگاه پارتنر رابطه عاطفی و یا پارتنر رابطه جنسی ، مادر خویش را جستجو می کند و از آنجاییکه این جستجو بی نتیجه است ، این پروسه تا ابد با تعداد بالایی رابطه ادامه می یابد .

بمنظور ریشه یابی می توان اینگونه تحلیل نمود که مرد دن ژوان ، به ” آلودگی مادر با آنیما ” و نیز ” آلودگی همسر با مادر” مبتلا می باشد .

آلودگی مادر با آنیما بدین معناست که یک مرد آنچه را که باید از آنیمای درون خود انتظار داشته باشد ، متوقعانه از مادر خود می خواهد که این آنیما را بجای وی و با او و بخاطر وی زندگی نماید.

هنگامیکه مرد با زنی در تعامل قرار می گیرد در واقع خواهان دستیابی به آنیمای درون و به آگاهی آوردن این بُعد از وجود خود می باشد . و در صورتیکه دانسته و یا ندانسته از رسیدن به این آگاهی سرباز زند و حاضر نباشد که از طریق آنیمای درون خویش به معنای زندگی دست یابد ، این مقوله را بر آنیمای بیرونی فرافکن نموده و به زنان بیرون اینگونه اعلام می نماید که ” شما در مجاورت من حضور داشته باشید تا من زندگی را درک کنم و معنای حقیقی زندگی را بچشم ” . چرا که رسیدن به معنای زندگی تنها از طریق آنیما امکان پذیر است . و اولین و دست یافتنی ترین آنیمای پیرامون هر مردی مادر وی می باشد که منجر به آلودگی مادر با آنیما می گردد.

آلودگی همسر با مادر نیز اینگونه تعریف می شود که مرد از همسر خویش انتظار دارد که نقش مادرش را ایفا نماید و در حال حاضر، همسرش همانگونه با او رفتار نماید که مادرش رفتار می نموده . غافل از اینکه هیچ گاه همسر و نیز پارتنر رابطه عاطفی یک فرد با مرد مورد تعامل جنسی خود همانند مادر رفتار نمی نماید چرا که همسر از این جایگاه به مرد خود رسیدگی می نماید که او را برای جنگ و شکار آماده نماید ولی مادر نسبت به پسر خود چنین دیدگاهی ندارد.

با توجه به مجموع دو آلودگی ” مادر با آنیما ” و ” همسر با مادر ” ، مرد هدفگرا از مادر خود می خواهد که معنای حقیقی زندگی را از صفر تا بینهایت به او بچشاند و بعد از مادر ، از همسر خود همین انتظار را دارد . و همین امر منجر به بروز تعارضات مختلف می گردد.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)