رابطه عاطفی-قسمت ششم
رابطه عاطفی-قسمت ششم

رابطه عاطفی
قسمت ششم

تأثیر نحوه زندگی زناشویی والدین بر رابطه عاطفی

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر نحوه ایجاد رابطه عاطفی و چگونگی تعامل ما با فرد مورد تعامل مان در این رابطه ، چگونگی زندگی زناشویی والدینمان و نحوه تعامل ایشان با یکدیگر و قطعا قضاوت ما از آنچه بین این دو واقع می گردد ، خواهد بود.

چنانچه ما نحوه تعامل والدینمان را صحیح دانستــه و آن را تاییـد نمـاییم ، قطعـا در رابطـه عاطفی خویش ، اینگونه تعامل نمودن را الگوی خویش قرار داده و عملکرد ما در رابطه عاطفی مان هرچه بیشـتر مشابه ایشــان می گردد . ولا غیر در صورتیکه نحوه زندگی زناشویی ایشان را ناصحیح و پر اشتباه قضاوت نماییم ، با تمام تـوان ، رفتاری متفـاوت و در اغلب موارد برعکس ایشان اتخـاذ می نماییم . غافل از اینکه چگونگی رفتار ما در حوزه تعاملاتمان چه عین والدینمان باشد و چه برعکس ایشان ، در حقیقت انتخابگر رفتارمان نیستیم و فی الواقع در هر دو صورت عملکرد ما کاملا مشابه ایشان می باشد.

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)