رقابت پذیری و اعتماد به نفس کاذب
رقابت پذیری و اعتماد به نفس کاذب

رقابت پذیری و اعتماد به نفس کاذب:

متاسفانه ، در ذهن بسیاری از ما، “رقابت پذیری ” و ” اعتماد به نفس کاذب” مشابه “اعتماد به نفس حقیقی” تلقی میگردد.
در صورتیکه ” اعتماد به نفس حقیقی ” با رقابت پذیری و اعتماد به نفس کاذب تفاوت دارد.

“رقابت پذیری ” بدین معنی است که من حضور خود و اینکه روح الهی و نگین آفرینش هستم را قایل نباشم و خودم را از طریق دیگران و رقابت و مقایسه با دیگران ارزیابی کنم.

مثال : وقتی میبینیم شخص دیگری داری خصوصیات و توانایی های خاص خودش می باشد بدون توجه به توانایی ها خود فقط به صرف رقابت پذیری سعی بر اثبات این موضوع به خود نماییم که ما هم توانایی انجام هرکاری که دیگران می کنند را داریم .

” اعتماد به نفس کاذب ” مربوط به شرایطی است که حقیقتا از عمق وجود به خود اعتماد ندارم و تنها بر اساس غرایز و عواطف و احساسات ، با زور و فشار زیاد ، سعی بر اثبات دلخواسته خود داریم .
یعنی دستور و شبه انتخاب و انتخاب های مجازی هستند که از ذهن کل نگر در مسیر تعالی الهی صادر نمی گردند.
براساس غرایز و عواطف و احساسات تصمیم به انجام هرکاری بگیریم .

مثال: ” من دوست دارم فلان کار را انجام دهم” ، ” من میتوانم فلان کار را انجام دهم ” ( بدون توجه به امکانات و شرایط و توانایی ها )
✳️نتیجه :

“با سرگرم کردن خود به انواع اعتماد به نفس‌های
کاذب و کسب انرژی به روش‌های رقابتی برای انجام هرکاری و فراغت یافتن از هدف و حقیقت وجودی خود به این بهانه‌ها ، خود را از عزت نفس و حرمت نفس و اعتماد به نفس حقیقی حاصل از آن محروم و دور ننمائیم ، . . . ”

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)