‍ رابطه عاطفی – قسمت دوم
‍ رابطه عاطفی – قسمت دوم

‍ رابطه عاطفی
قسمت دوم
قانون جذب برچه مبنایی شکل می گیرد؟!

بر اساس قوانین فیزیک در آهن رباها دو قطب ناهمنام یکدیگر را جذب می کنند و قطب های همنام همدیگر را دفع می نمایند . بدین معنی که هنگامیکه دو قطب N , N ویا S , S مجاور یکدیگر قرار گیرند یکدیگر را با شدت هر چه بیشتر دفع می کنند اما هنگامیکه دو قطب N و S بهم مجاور می شوند جذب یکدیگر می گردند و در نهایت هر کدام می شوند NSو SN.

بر همین اساس هر یک از ما در جهان هستی متفاوت ترین فرد از نظر جمیع خصوصیات را به خود جذب می نماییم.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)