رابطه عاطفی-قسمت اول
رابطه عاطفی-قسمت اول

‍ رابطه عاطفی
قسمت اول

چگونگی عملکرد مکانیزم قانون جذب
قانون جذب بر اساس آنچه که هر یک از ما هستیم و نیز، روند رشدی که داریم شکل می گیرد.
در مجموع از کل ، مقدار بسیار بسیار اندکی ، آگاهی هر یک از ما بوده و همه بقیه نا آگاهی ما می باشد . بنابراین با این وصف ، حقیقتا هر یک از ما گمان این مسأله را داریم که شخص خودمان انتخابگرِ طرف رابطه عاطفی و یا همسر خود هستیم ، اما آنچه که انتخابگرِ آن هستیم تنها ظاهر وی می باشد ، که در واقع ، ظاهر هر فرد هم در اصل قانون جذب ، تأثیر چندانی ندارد. بدین صورت که فی المثل از میان ۲۰ نفری که در کل جهان هستی طبق قانون جذب می توانند مقدر ما باشند ، تنها از نظر ظاهر و رنگ پوست و رنگ چشم و قد و مواردی این چنین ، تفاوتهایی با یکدیگر دارند و حقیقتا در باطن همگی خصوصیات مشترک و مشابهی دارند و متفاوت ترین فرد نسبت به ما می باشند.
با این وصف ، در زمینه انتخاب طرف تعاملمان در رابطه عاطفی و نیز همسرمان ، ما تنها ، توهم انتخاب داریم ، چرا که میزان آگاهی ما نسبت به ناآگاهیمان بسیار بسیار ناچیز است. و در حقیقت جذب براساس آن قسمت از ابعاد وجودیمان که به آن اشراف نداریم و به سفارش قسمت نا آگاه وجودمان ، واقع می گردد.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)