طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده (۵)

هیچ درکی از اندازه و مقدار و حد و حدود و میزان نداشته و به همین دلیل حتی برای موضوعات کیفی و غیر قابل اندازه گیری همچون عشق و محبت تا بینهایت جهان هستی اعلام نیاز و احساس نیاز و توقع برآورده شدن نیازهایش را دارد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم غیر سازنده

هیچ درکی از اندازه و مقدار و حد و حدود و میزان نداشته و به همین دلیل حتی برای موضوعات کیفی و غیر قابل اندازه گیری همچون عشق و محبت تا بینهایت جهان هستی اعلام نیاز و احساس نیاز و توقع برآورده شدن نیازهایش را دارد.

در توضیح مطلب فوق ابتدا توجه به این نکته ضروری است که مقوله ای مثل عشق و محبت کاملا مقیاسی کیفی دارند و نمی توان برای آنها اندازه و میزان مشخصی تعیین نمود. بنابراین آنچه که خانمها تحت عنوان کمبود محبت از طرف همسر خود عنوان می کنند ، بهانه ای بیش نیست که البته چون مقیاس کمی مشخصی ندارد هیچ مردی را یارای پاسخگویی و برآورده کردن آن به میزان مدنظر همسر نمی باشد. و البته از آنجاییکه معصوم حد و حریم و اندازه نمی شناسد اگر از جایگاه سازنده آن حاکمیت محض متولی امنیت خود را پذیرفته باشد ، پذیرای کامل حد و حریم و اندازه تعیین شده از طرف متولی امنیت خود می باشد و دیگر اما و اگری از جایگاه غیر سازنده برای متولی امنیت خود مطرح نمی نماید. از طرف دیگر برای اینکه خانم محبت و عشق و نیز امنیت تدارک شده از جانب متولی امنیت خود را درک کند ، همسر وی باید در ابراز محبت و میزان امنیت نوسان ایجاد نماید و اگر متولی امنیت در این پروسه همواره یک میزان ثابت و پیوسته را لحاظ نماید ، از دید همسر دیده نشده و درک نمی گردد.

photo_2015-04-06_13-56-17

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)