طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۷)

بخوبی قادر است تا از کمکها و مساعدت دیگران به منظور کسب انرژی و رسیدن به آرامش و درک امنیت بهره گیرد.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده

بخوبی قادر است تا از کمکها و مساعدت دیگران به منظور کسب انرژی و رسیدن به آرامش و درک امنیت بهره گیرد.

توضیح مطلب فوق بدین صورت است که پذیرنده امنیت در هرم امنیت با مقوله پذیرنده امنیت بودن خود کامل بوده و پذیرای امنیت دریافتی می باشد و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امنیت دریافتی را حیف و میل نمی کند. و همچنین فرصت دهندگی را به دیگران می دهد. او به این مقوله واقف است که بدون دریافت کمک و مساعدت دیگران زندگی بسیار سخت و ناممکن می گردد و هرگز به رنج کشیدن قائل نبوده و در هر جایگاه و سطح و مرتبه ای که هست با در نظر داشتن راحت ترین و آسانترین و مرفه ترین حالت ممکن برای خودش آن را به راحتی مقدر خود دانسته و از آن بهره جسته و استفاده می نماید و در این مهم هیچ احساس ناخوب و نا مطلوبی تجربه ننموده و این را حق خود می داند که تعاملاتی از این دست را با دیگران اطرافش داشته باشد و منافع خود و این دیگران را در این تعامل لحاظ شده دانسته و قلمداد می نماید. (Win – Win)

 download

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)