طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده (۸)

در هرم امنیت ، صرفا بر اساس آگاهی بر ارتباط و تعامل پایین به بالا با متولی امنیتش ارتباط برقرار نموده و برای سایر دریافت کنندگان امنیت موجود در هرم ، که در مجاورتش حضور داشته و یا در ارتباط با متولی امنیتشان هستند ، دردسر و اختلال و مزاحمت ایجاد ننموده و یا صرفا تحت حاکمیت ایشان با اطرافیان تعامل می نمایند.

طرح درس از کلمات کلیدی معصوم سازنده 

در هرم امنیت ، صرفا بر اساس آگاهی بر ارتباط و تعامل پایین به بالا با متولی امنیتش ارتباط برقرار نموده و برای سایر دریافت کنندگان امنیت موجود در هرم ، که در مجاورتش حضور داشته و یا در ارتباط با متولی امنیتشان هستند ، دردسر و اختلال و مزاحمت ایجاد ننموده و یا صرفا تحت حاکمیت ایشان با اطرافیان تعامل می نمایند.

 

مطلب فوق توضیح غیر سازنده بودن مفاهیمی را چون حسادت و زیر آب زنی نسبت به سایرین حاضر در هرم امنیت و نیز داعیه حاکمیت داشتن و قلدر بازی و همچنین حضور در هرم امنیت با وجود هرگونه توقعی از جانب پذیرندگان امنیت نسبت به متولی امنیتشان ، بیان می کند. افراد در هرم امنیت ، هر کدام جایگاه خاص خود را دارند و مادامیکه در هرم امنیت حضور دارد کسی نمی تواند جایگاه ایشان را بگیرد چرا که اراده و خواست متولی امنیت بر بودن وی در این جایگاه می باشد. از منظر دیگر ، دیگران حاضر در این هرم نیز جایگاه خاص خود را داشته و ارتباط خاص خود را با متولی امنیت دارند. با این دیدگاه هر یک از پذیرندگان امنیت بر اساس فرامین و خواست متولی امنیت خود با یکدیگر تعامل برقرار می نمایند و بر این اساس کسی بر دیگری نمی تواند گزندی وارد نماید و از آنجاییکه عملکرد لحظه به لحظه وی بر اساس دستورات متولی امنیت می باشد ، پیوسته جایگاه خاص تری نیز پیدا می کند. بنابراین در مجموع داشتن پذیرش مطلب فوق دغدغه ای برای نگرانی نسبت به سایر افراد هم سطح یا بالاتر و یا پایین تر هرم باقی نگذاشته و هیچگونه اصطکاکی با سایر افراد هرم ایجاد نشده و حسادتی در میان نبوده و نتیجتا قطع به یقین برای پذیرنده امنیت ، آرامش به همراه خواهد داشت.

باور داشتن جایگاه خاص خود توسط پذیرنده امنیت نه تنها دیگر حسادتی در پی نخواهد داشت بلکه آرامشی که این دیدگاه بهمراه دارد باعث می گردد پذیرنده امنیت با چشمانی باز همواره به بازنگری خود و عملکرد خود در راستای فرامین متولی امنیت پرداخته و با افزایش قابلیتهای هم راستا با خودش، جایگاه خود را در هرم اعتلا بخشد. نکته قابل توجه اینکه در پایش دیگران برای رشد شخصی خود ، باید فقط و فقط تواناییهای خود را لحاظ کرد و براساس خود حقیقی خود بهترین را از میان آنچه از پایش دیگران بدست آمده ، استخراج نمود. البته احوط آن است که بر اساس آگاهیهای هر لحظه خود در هر لحظه مسؤولانه بهترین خود را با تمامیت خود در همان لحظه زندگی کند. چرا که همه چیز را همگان دانند و در مقایسه پیوسته خود در موارد متنوع و مختلف با دیگران اعتماد به نفس خود را ذایل می نماید.

 

554350_312063515539867_100002086624283_729503_81255360_n

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)