بـندگی کن تا که سلطانت کنند

اعتماد به نفس و بی اراده گی و وابستگی ، بی اراده گی و وابستگی و اعتماد به نفس 
:
به همان اندازه و میزانی که آگاهانه و انتخابگرانه و مسئولانه پذیرش حاکمیت داشته باشیم ، چه با رویکرد درونی و چه فرافکن شده و به شکل بیرونی آن پذیرش حاکمیتمان را دارند ، 

یعنی میزان اراده ما در اداره فرمانروایی وجودمان به واسطه دهن ، بر کل ساحت وجودمان ، ارتباط مستقیم و انکار نا پذیر و 

جدا نشدنی دارد با میزان پذیرای حاکمیت بودن مان ،

و اینکه در حوزه حاکمیتمان در خانه و خانواده و حوزه شغلی و مناسبات اجتماعی مان پذیرای حاکمیتمان باشند نیز بستگی به این دارد که تا چه میزان ما خود پذیرای حاکمیت ، حاکم بر خودمان هستیم و این اصلی تردید نا پذیر و غیر قابل انکار است . . . 

بـندگی کن تا که سلطانت کنند
در بســاط قــرب مـهمــانت کنند

خـوی حیوانی سـزاوار تو نیست
ترک خو کن تا که انسـانت کنند

به نقل از جوهری

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)