مفهوم حقیقی آزادی
مفهوم حقیقی آزادی

 

 ما حقیقتاً آزاد هستیم که انتخاب کنیم و در پیامد این آزادیمان برای انتخابگری ، مسئولیت عواقب این آزادی برای انتخاب گریمان را بر عهده میگیریم ، ذهنیتی که غالباً در مورد آزادی وجود دارد ، مفهومی به غیر از عدم پذیرش مسئولیت انتخاب نیست ، هر انتخابی کنیم مسئولیتی برایمان در بر نداشته باشد . . .

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)