هدایای جهان هستی
هدایای جهان هستی

مسائل ، و مواردی که در طی روال و در حین زندگی روزمره مان درهر لحظه از زندگی آگاهانه مان به شکلی آنها را تجربه میکنیم , همگی هدایایی هستند منتج و منجر و منتهی به رشد که از طرف جهان هستی برایمان تهیه و تدارک شده و ارسال میگردند ,

و در این راستا خودداری و جلوگیری و باز داشتن خود از درمیان گذاشتن این مسایل با دیگرانی که اصلح مشورت و راهنما هستند وکمک نطلبیدن ازآنانی که توانایی کمک کردن به ما برای بهتر ، زودتر و کاملتر گرفتن درس این تجربه ها را دارند , محروم کردن آنان از توسعه و گسترش عشقشان و همچنین محرومیت خودمان ازامکانات و ابزارها و مواهبی است که لایق دریافت و استفاده بهینه از آنیم و به نوعی هدر دادن منابع و نا شکری و خود آزاری و ریاضت بی فایده و حتی مضّر و توصیه نشده است ، شبیه به اینکه در تاریکی مطلق در راهی در طی طریق باشیم و نه تنها از هر نور موجود در مسیر استفاده ننماییم ، بلکه هر منبع نوری را نیز خاموش نماییم و با چشمانی بسته و پلکهای بر هم فشرده قصد ادامه طی طریق داشته باشیم . . .

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)