تمرین عملی برای رشد آرک تایپ زئوس

۱٫در هر حوزه ای خود را صاحب قدرت دانسته و از ذهن و عقلتان کار گرفته و دستخوش غرایز و عواطف و احساستان نشده  تا از این ناحیه ضربه نبینید.

٢. اراده و قدرت تصمیم گیری بسیار زیاد داشته و همواره  زمانی که اراده ای برای انجام کاری می کنید با راحتی به آن فائق آمده  و در تصمیماتتان همه جوانب و جهان شمول بودن آن را در نظر گرفته تا در راه انجام دادن آن با خلل و اشکالی مواجه نگردید.

٣. همواره در حوزه سر خود بوده و در مورد همه چیز منطقی فکر کرده و بررسی نموده و تصمیم گیری نموده و تعجب کنید از اینکه چطور بعضی افراد از روی دلشان و یا از ناخودآگاهشان مبادرت به انجام کاری در این دنیا ی مادی می کنند.

۴. آدمهایی که تحت تاثیر غرایز و عواطف و احساساتشان هستند بسیار آسیب پذیر و ضعیف بوده و پر از نقاط ضعف هستند، بسیار آسیب پذیر و ضعیف بوده و پر از نقاط ضعف هستند و بدانید که هیچگاه در هیچ موردی نمی توان روی آنها برای موفقیت در کاری حساب کرد.

۵. همیشه در محیط پیرامون خود اشراف کامل داشته و کوچکترین تغییرات و اتفاقات  را مانیتور کرده و در عین اینکه کسی حتی فکرش را نمی تواند بکند از جزئیات همه وقایع اطرافتان باخبر باشید.

۶. آنگونه باشید که آدم های اطرافتان همواره از وجود شما بهره مند و مستفیذ گردند و در هر حوزه ای که قرار دارید و زندگی می کنید و کار می کنید، در عین اینکه خودتان را زندگی می کنید، بدون اینکه خود سعی و تلاشی در این زمینه بکنید منافع زیادی نصیب دیگران نیز گردد.

٧. منشا و منبع خیر و برکت و راهها و مسیرهای ایجاد توسعه و انجام این گونه امور را در اختیار داشته و هر زمان که صلاح دانسته با دهندگی های بدون توقع و بی دریغ خود، دیگران را از این مواهب بهره مند سازید
۸٫
دیدگاهتان نسبت به حوزه ومحیط اطرافتان را بسیار بالا قرار داده و کل محیط پیرامونتان را با در نظر گرفتن کوچکترین و حتی جزئی ترین جزئیات همواره تحت نظر داشته و بسیار وسیع تر و دور تر از سایرین بر محیط پیرامون خود اشراف داشته باشید.

٩.خود را بسیار قدرتمند و توانا و قادر بدانید و البته قبول داشته باشید که دست بالای دست بسیار است و همواره توانایی ها و قدرت و امکانات دیگران و یا با رعایت سلسله مراتب دیگرانی که بر شما حاکمیت دارند را پذیرا باشید و به آنها گردن بنهید.

١٠. اگر در حوزه اطرافتان ومحدوده و محل ومقر حاکمیتتان کسی مرتکب خطایی گردد که این خطا در راستای ضربه زدن و لطمه زدن به حاکمیت و حوزه امن تحت مسئولیتتان باشد، به سرعت او را حذف نموده و کل مجموعه را از خطر رهایی ببخشید.

۱۱٫هنگامی که سایرین از شما نظر می خواهند، با استفاده از تجربه و عمق دید و وسعت نظر، نظرات صائب و خیرخواهانه و بدون غرض و مرض خود را اعلام کنید.

١٢.از نظر عاطفی هیچ گونه ارتباطی با دیگران برقرار نکنید و آنگونه باشید که هیچ کس به هیچ نوع و طریقی نتواند خود را به شما مربوط بداند و یا حتی فکر این رابکند که روزی بتواند از این نظر به شما نزدیک شود.

١٣.در مواقعی که نیاز به حذف و یا رد کردن یک خطر احتمالی برای محدوده تحت امنیت شما می باشد انتخاب اصلحتان این باشد که قدرت تصمیم گیری و تفکر و فرصت کار را از شخص بگیرم و در طرفه العینی این کار را انجام دهید، به سرعت دقیق و موثر و به جا.

١۴. آدمهایی را که مدام در ناخودآگاهشان به سر می برند و در عالم هپروت هستند و مدام توهم های گوناگون و متفاوتی را تجربه می کنند را به هیچ وجه انشانهای کارآمد و موفقی ندانسته و خوئتان نیز به هیچ وجه وقت خود را برای این کارها تلف نکنید.

١۵. با استفاده از حوزه سر و از طریق منطق و تفکرات و استدلالات منطقی، وضعیت اقتصادی و شرایط مربوطه خود را حتی تا آینده دور پیش بینی کنید و وضعیت موجود را نیز بررسی کرده و بهترین و به صلاح ترین انتخابها را اختیار نمائید.

١۶. در راه رسیدن به اهدافتان در زندگی تان از همه امکانات و ابزارهای وجودتان استفاده کرده و با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب به اهدافتان برسید.

١٧. هنگامی که در طی طریق شما به سمت هدفتان، اطرافیانتان تغییر وضعیت و موقعیت و رفتار می دهند و یا شما را ترک کرده و تنها بگذارند، شما مصصم تر و با قدرت و انگیزه بیشتر سهم خود را برداشته و انجام دهید و به هدفتان برسید.

١٨. همواره در طی موفقیتهایتان و رسیدن به اهدافی که در سر دارید،‌ به فکر اطرافیانتان نیز بوده و در هر مرحله که پیش می روید سعی نمائید که دیگران را نیز در پشت سر خود قرار داده و تقویت نمائید، خصوصا در مورد خانواده و اشخاصی که در مسیر موفقیتهایتان با شما همراه بوده اند.

١٩. در ارتباطاتتان با دیگران در حوزه اطرافتان بدون توجه به سن تان همواره با هر کسی با هر سنی بهترین ارتباط را برای رسیدن به اهدافتان و طی طریق و حتی پشت سر گذاشتن موانع موجود در راه بهره گیری نمایید.

٢٠. به تقدیر و سرنوشت و نقش زمان در زندگیتان اعتقاد و ایمان داشته باشید اما در نظر داشته باشید که همه اینها را شما، خودتان به دست خود و به اختیار خودتان تدارک ببینید و از پیش برای خودتان بفرستید نه اینکه اجبارا بر شما تحمیل گردیده و متحمل آنها شوید.

۲۱. در برابر دهندگی های دیگران در مواقع لزوم و در زمانهایی که نیاز به دهندگی های دیگران در هر موردی دارید، نرم و گرم و پذیرا بوده و به هیچ عنوان از کسی که صلاح می دانید، از گیرندگی های به جا و به موقع و به اندازه امتناع نورزید.

٢٢. در برابر زنانی که ضعیف و ناتوان و رنج کشیده و محروم هستند، صرفا نقش منجی را زندگی کرده و به هیچ عنوان تحت تاثیر ضعف ها و ناتوانی های آنها قرار نگیرید.

٢٣. حرکات و رفتارهای عقاب با دقت بنگرید و در رفتارهایتان از او الگو برداری کنید و سعی کنید که حالاتتان را هر چه بیشتر به آن نزدیک کنید.

٢۴. در ارتباط با کار و مسائل مربوط به به زندگی شغلیتان بسیار منظم و مرتب بوده و از قوانین مربوط به خود در این موارد تبعیت نموده و تحت هیچ شرایطی نظم و شرایط موضوعه خود در این زمینه را زیر پا نگذارید.

٢۵. به اعتقادات و عقاید قلبی و مذهبی و تاریخی و دینی و مسلکی کلیه انسانها و گروههای مربوطه احترام گذاشته و برای آنها قائل به موجودیت بوده و بر این اعتقاد باشید که هر کس از راه خودش می تواند پاسخهایش را دریافت نماید و با درونش ارتباط برقرار نماید.

٢۶. در مورد ارتباط با سایرین حوزه حاکمیتتان ارتباطی از بالا به پایین داشته و  آنگونه باشید که هیچ کس حتی زمانی که از نزدیک با او ارتباط برقرار می نمایید قادر نباشد از حد خودش تجاوز نماید و نحوه و چگونگی ارتباطش با شما را تغییر دهد.

٢٧. در راه رسیدن به اهدافتان به خوبی از تمامی امکاناتتان و دوستان و آشنایان استفاده کرده و با ایجاد هماهنگی های لازم مابین آنها و حتی اتحاد و همدستی با سایرین قدرتمند اطرافتان در جهت رسیدن به هدفتان اقدام نمایید.

٢٨. در هنگام تصمیم گیری های روزمره تان و حتی تصمیماتی که دو یا چند بار می گیرید و یا حتی آنهایی که هر شخص در طول زندگی اش یک بار می گیرد، قاطع و مصمم باشید و بدون اینکه بخواهید از خود ثبات بی دلیلی و یا اصرار بر تصمیماتتان داشته باشید، به دلیل صحیح بودن تصمیماتتان و در نظر گرفتن همه جوانب امر در زمان تصمیم گیریهایتان هیچ تغییری در آنها رخ ندهید.

۲۹٫ به سایرینی که در اطراف شما هستند اعتماد داشته و به آنها هرکدام به سهم خودشان با طیب خاطر کارها و وظایف و یا مسئولیتهایی را محول نمایید.

۳۰٫ از هر گونه بی عملی و گرایشات شدید و بی حد و مرز به حوزه عواطف و غرایز و احساسات و درک و فهم عمیق و خفقان آور فراری بوده و ایگونه بودن را وقت تلف کردن و دور شدن از دنیای حقیقی که ما در آن زندگی می کنیم و می بایستی زندگی کنیم بدانید.

۳۱٫ در عین قدرت و صلابت و حضور همیشگی در حوزه سر و منطق گاهی اوقات نیز نیاز به توجه عاطفی و دریافت عواطف و احساسات از شخص یا اشخاصی که  کاملا مطمئن هستند را داشته و این حوزه را نیز با آنان به صورت کوتاه مدت  و محدود تعامل کنید.

٣٢.در حوزه تحت حاکمیت و امنیتتان هر آنچه که برای رشد و پرورش افراد هرم قدرتتان مورد نیاز باشد برای ایشان مهیا و فراهم نمایید و هیچگاه نه تنها جلوی رشد کسی را سد نگردانید که همواره آنان را در جهت رشدشان تشویق و هدایت کنید.

٣٣.طوری زندگی کنید که آثار زیاد و مهم و تاثیر گذاری از خودتان در هر جای و در هر حوزه ای به جا گذاشته بطوریکه خودتان و دیگران بر این عقیده باشید که آثاری که شما در جهان هستی از خودتان در ارتباط با انسانها و همچنین از نظر مادیات بر جای گذاشته اید تا ابد باقی خواهد ماند.

٣۴.در مجموعه کاریتان طوری عمل کنید که در هر کدام از شاخه ها و حتی در کل مجموعه شخص و یا اشخاصی باشند که همه کارهای شما را مدیریت کرده و انجام دهند و حتی در زمانهای عدم حضور شما در هر مدتی در هر مجموعه ای هیچ خللی به مجموعه و کارهای مربوط به آن وارد نگردد.

٣۵.در مواقعی که درگیری و یا منازعات و یا اختلاف نظری فی مابین افراد مجموعه شما پیش می آید به نرمی و با آرامش و با ارائه راه حل هایی که ارائه می دهید و نحوه برخوردتان باعث ایجاد سازش و صلح و صفا دوستی در بین آنها گردیده و مطلب برای همیشه حل می گردد.


٣۶.خاستگاه انرژی های سرشار و نامحدودتان از اعماق درونتان باشد و هیچ عامل خارجی نتواند بر افزایش و یا کاهش و یا تناوب وجودی این انرژی ها تاثیر گذار باشد حتی اتفاقی ترین و ناگوارترین و یا حتی بهترین و هیجان انگیز ترین وقایع و اتفاقات و حوادث.

٣٧.در ارتباط با همسرتان همواره کارها و وظایف خانه را با حفظ جایگاه خودتان در مواقع لزوم برای هدایت ها و انجام رهنمودهای لازم به همسرتان تفویض اختیار نمایید تا با خیال راحت و طیب خاطر بتوانید در خارج از خانه کار و فعالیت و توسعه حوزه قلمرو و حاکمیت خود را انجام داده و مسائل کم ارزش و کوچک خانه باعث انحراف تمرکز شما نگردد.

٣٨.به منظور حفظ امنیت  و تداوم قدرت و امنیت موجود در محدوده تحت حاکمیت خودتان همواره هوشیار بوده و از فواصل بسیار دور هر کونه اتفاق و یا هر عامل مزاحم و مخرب و تهدید کننده ای را در نظر داشته و آن راتعدیل نموده و در راستای اهداف مجموعه به کار بگیرید.

٣٩.در مجموعه ای که تحت کنترل و هدایت شماست به خوبی تفویض اختیار نمائید و هرکسی به میزان قبول مسئولیتش و اختیاری که به وی تفویض گردیده را از مواهب مادی و معنوی منتفع گردانید و در محدوده ای که مختار بوده و مسئولیتش را بر عهده دارد صرفا پاسخگو باشد و نه شما در این حوزه دخالتی کنید و نه او از شما نظر خواهی کند و صرفا گزارشات به شما برسد.

۴٠.زمانی که بر هدفی متمرکز هستید با ذهنتان به کل محیط پیرامونتان نیز باشد و هدفگرایی و تمرکز فوق العاده زیادتان باعث نگردد که رسیدن به سایر اهداف و توجه به سایر اتفاقات و مسائل پیرامون را فراموش کرده و یا حتی با اهمیت کمتری به آنها بپردازید

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)