کلمات کلیدی آرک تایپ آپولو

محافظه کار 
محتاط
اتو کشیده


شاگرد ممتاز
هدف گذارنده ی موفق
برون گرا
متفکر
آینده نگر
اراده

منطق
ذهن
حوزه سر
بی عاطفه
تیرانداز
کنجکاو
پیگیر
نظم و هماهنگی
هدف گذاری و زدن به هدف
دیدن واضح از فاصله دور
ریسک نمی کند
بهترین پیرو
مرتب و منظم و مشخص
بچه مثبت
بدون غیبت
طبق دستورالعمل
هدف دور دست
قانونمند
کت و شلوار
داشتنِ هم زمانِ چشم انداز کلی و مشاهده ی جزییات
داشتن تعاریف واضح
استادی و قابلیت در هر کار
دیدن ظاهر امور و نه محتوا
اهمیت دادن  به تفکر بیش از احساسات
به ارزیابی عینی بیش از شهود ذهنی علاقه دارد
 
استعداد ذاتی برای تمرکز روی وظیفه
پروراندن مهارت ها تا مقام استادی
اهداف واقع بینانه
پیشرفت گام به گام


سازگاری با محیط کار
تایید مافوق
و . . .

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)