کلمات کلیدی آرک تایپ هستیا

شرف حضور

عشق فراشخصی

همیشه در نماز

پذیرش آگاهانه شرایط

آرامش عمیق درونی

دیگران از او آرامش می گیرند

همه چیز همونجوری که هست

گردگیری چقدر لذت بخش است

وقتی چروک های لباس باز می شوند انگار چروک های درون من باز می شوند

نیایش در رکوع

در راه رسالت شخصی

زمان کایروس

ناپیدا 

مرکزشعف

مقدس

بودن

وحدت در کثرت

وسط شعف در مسیر رشد

گرمابخش

ناپیدا

خودش را زندگی می کند

خرد زنانه را منتقل می کند

ریا و سمعه ندارد

هست و نیست

بدون معبد

راهنمای زنان

ساده پوش و ساده زیست

 

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)