معصوم و ترس از دست دادن (۱)
معصوم و ترس از دست دادن (۱)

دغدغه اصلی معصوم ویتیم،کسب و حفظ امنیتشان است و از آنجاییکه اغلب به اشتباه جایی بیرون از خود به دنبال امنیت میگردند همیشه ترس از دست دادن این به ظاهر امنیت و متولیانش را به دوش میکشند و بخاطر این ترس حاضرند هر بهایی بپردازند تا اندکی امنیت را تجربه کنند.

معصوم مثل کودک ناتوانی است که توان برآورده نمودن حداقل نیاز هایش را ندارد و به همین دلیل عملا همه جوره وابسته و آویزان والدینش است. اما کم کم همراستا با رشد فیزیکی، به توانمندی های خودش واقف شده و به تدریج از وابستگی جسمی و روحی اش کاسته میشود.


امنیت حقیقی جایی بیرون از ما نیست وتماما به خود و درون خودمان مرتبط است.

به … کافی است حس کنیم که در آغوش امن الهی هستیم و عملا جایی بغیر از آغوشش وجود ندارد و تکلیفی فراتر از توانمان بر دوش ما گذاشته نمیشود که نگران و مضطرب باشیم.  اتفاقات به زعم معصوم ناخوشایند، دلیلی هستند برای یادگیری ورشد او، نه نشانه های نا امنی !

و تا احساس امنیت و آرامش نداشته باشیم هیچ رشدی اتفاق نمی افتد.

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)