لغت نامه ( ۱ )

آنیما : بعد مادینه وجود هر انسان ( مادینه روان )

آنیموس : بعد نرینه وجود هر انسان ( نرینه روان )

سایه : بخشی از وجود ما که آنرا نمی خواهیم ببینیم و انکار می کنیم و یا اینکه سرکوب می نماییم .

نقاب (پرسونا ): نقش هایی که باور کردیم خودمان هستیم و یا آنها را با خودمان اشتباهی می گیریم و قادر نیستیم آنها را از خود حقیقی وجود خودمان متمایز کنیم .

ناخودآگاه شخصی: تجربیات و خاطرات به یاد مانده و یا فراموش شده ما از زمان تولد تا این لحظه .

ناخودآگاه جمعی: تجریبات  و خاطرات کل جهان هستی و هر آنچه که در آن هست از ابتدای خلقت تا این لحظه .

خودآگاه : اعمال و رفتاری که دلایل انجام آنها را میدانیم و خودمان انتخابگر آگاه آن هستیم .


سازنده و آگاهانه : آنچه که آگاهانه ، انتخابگر آنیم و در مسیر رسالت شخصی مان بوده و در جهان هستی اصطکاکی ایجاد نمی نماید .

سازنده و ناآگاهانه : آنچه که ندانسته و به طور اتفاقی ، آن را انجام می دهیم و در مسیر رسالت شخصی مان بوده و در جهان هستی اصطکاکی ایجاد نمی نماید .

غیر سازنده و آگاهانه : آنچه که تصور می کنیم که به آن آگاه هستیم اما در حقیقت اینگونه نبوده و به همین دلیل اینگونه انتخابهایمان غیر سازنده اند و در جهان هستی هم برای خودمان و نیز دیگر مخلوقات جهان هستی اصطکاک ایجاد نموده و در مسیر رسالت شخصیمان نمی باشد .

غیر سازنده و ناآگاهانه : آنچه که ما در زندگیمان انجام می دهیم و مشخصآ آگاهانه ، انتخابگر آن نبوده ، و در مسیر رسالت شخصی مان نیز نمی باشد و سازنده نیست و خودمان نیز توهم و یا تخیل آگاهانه و یا سازنده بودن آن را نداشته و به صورت اتفاقی هم سازنده نیست را ، اینگونه می نامیم .


 

رویکرد ، نگرش و یا دیدگاه دوآلیستیک : طرز تفکری که فقط خوب و بد ، درست و غلط و سیاه و سفید را می بیند .

دیدگاه طیفی : طرز تفکری که بازه بی نهایت حالت موجود در جهان هستی را می شناسد .

حوزه سر : منطق و درایت و تدبیر و تفکر

حوزه عواطف: غرایز و احساسات و عواطف

حوزه ناخودآگاه : آن بخش از جهان هستی که ما در بی خبری و نا آگاهی نسبت به آن به سر می بریم و بر اساس آن و تعامل در تعادلی که در لحظه با آن داریم ، بعضی از رفتارهایمان در آن ریشه دارد و بعضی از اعمالمان از این حوزه اتفاق میافتند .

معصوم : اولین مرحله از سفر قرمانی ، لغات کلیدی :  ایمان – امید- کمال طلبی – پاکی – پذیرش – امنیت – انکار رنج – خاص بودن – کسب انرژی – خوش بینی – رویا پردازی – توهم – انفعال – معجزه – وفاداری – سیاه و سفید دیدن و ….

یتیم : دومین مرحله از سفر قهرمانی ،‌ لغات کلیدی : دیدن انحراف معیار و مغایرت- بدبینی- کسب انرژی – ول شدن و ترک شدگی- همبستگی – هم وابستگی- شروع استقلال – رفتن بسمت امنیت خودساخته – گروه و گنگ و دسته – نا امیدی- عدم دریافت کمک از بالا و پایین- دوبینی- همه یا هیچ – دیدن درد و فرار نکردن از آن – درست کردن  لیست سیاه و ….

ادامه دارد ……

نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)